مترجمین و ویراستاران

دکتر حمید جامی الاحمدی

دکتر حمید جامی الاحمدی

دکتر حمید جامی الاحمدی

سوابق تحصیلی

1 . کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهرا ن
2 . دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمینه های پژوهشی
• سرطان ، سلول های بنیادی و کشت سلول، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، باز برنامه نویسی سلولی، بیوانفورماتیک

سوابق كاری

• دبیر زیست شناسی مدارس تیزهوشان و نمونه تربت جام
• مدرس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ) 1394 تا کنون(
تدریس: “بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی” و بخش ژنتیک درس “ایمونولوژی و ژنتیک”
• مدرس و هیئت مؤسس المپیاد زیست در مرکز المپیادها و مسابقات علمی جام ( 1395 تاکنون)

سوابق علمی – پژوهشی

الف- مقالات علمی – پژوهشی داوری شده در مجلات خارجی
S.H.Ghaffari, N.SHAYAN-Asl, A.H.Jamialahmadi, K.Alimoghaddam and A.Ghavamzade. Telomerase Activity and Telomere Length in Patients with Acute Promyelocytic Leukemia: Indicative of proliferative activity, Disease Progression and Overall Survival, Annals of Oncology 2008, 19(11): 1927-1934.
ب- مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات داخلی دارای رتبه علمی – پژوهشی
Ghaffari H, Jamialahmadi A.H, SHAYAN-Asl N, Alimoghaddam K, Ghavamzade A. Telomerase Activity and Telomere length in AML-M3 patients. International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2009(8).

ج- خلاصه مقالات در مجامع علمی بین المللی خارج از كشور
1. S.H. Ghaffari, N. Shayan-Asl, S.H. Ghaffari, A.H. Jamialahmadi, A. Ghavamzadeh. Telomere length in patient with acute promyelocytic leukemia (APL) reflects response to treatment with arsenic. The Hematology Journal, Volume6, Supplement, 2005. 10Th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5 2005.
2. S.H. Ghaffari, A.H. Jamialahmadi, N. Shayan-Asl, A. Ghavamzadeh. Assessment of arsenic trioxide (As2O3) effect on telomerase activity in APL patients and NB4 cell line. The Hematology Journal, Volume 6, Supplement, 2005. 10Th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5 2005.
3. S.H. Ghaffari, N. Shayan-Asl, A.H. Jamialahmadi, A. Ghavamzadeh. Telomere length in patient with acute promyelocytic leukemia (APL) reflects response to treatment with arsenic. The 4th International Symposium on Acute Promyelocytic Leukemia, Rome, Italy, 29th September-1st October 2005.
4. S.H. Ghaffari, A.H. Jamialahmadi, N. Shayan-Asl, K. Alimoghaddam, A. Ghavamzadeh. Assessment of arsenic trioxide (As2O3) effect on telomerase activity in APL patients and NB4 cell line. The 4th International Symposium on Acute Promyelocytic Leukemia, Rome, Italy, 29th September-1st October 2005.
5. S.H. Ghaffari, N. Shayan-Asl, A.H. Jamialahmadi, A. Ghavamzadeh. Telomere length in patient with acute promyelocytic leukemia (APL) reflects response to treatment with arsenic. XXXth World congress of the International Society of Hematology, Istanbul, Turkey. Sept.28-Oct.2, 2005 (Oral presentation).
6. Ghaffari, S.H., Jamialahmadi, A.H., Shayan-Asl, N., Alimoghaddam, K., Ghavamzadeh. Evaluation of arsenic trioxide treatment in acute promyelocytic leukemia cell line; NB4. XXXth World congress of the International Society of Hematology, Istanbul, Turkey. Sept.28-Oct.2, 2005,. (Poster presentation).
7. S.H. Ghaffari, N. Shayan-Asl, A.H. Jamialahmadi, A. Ghavamzadeh. Monitoring telomere length in patients with acute promyelocytic leukemia (APL) reflects response to treatment with arsenic. Bone Marrow Transplantation, March 2006. 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation; Hamburg, Germany, March 19–22, 2006.
8. S.H. Ghaffari, A.H. Jamialahmadi, N. Shayan-Asl, K. Alimoghaddam, A. Ghavamzadeh. Assessment of arsenic trioxide (As2O3) effect on telomerase activity in APL patients and NB4 cell line. Bone Marrow Transplantation, March 2006. 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation; Hamburg, Germany, March 19–22, 2006.
9. Ghaffari, S.H., Jamialahmadi, A.H., Shayan-Asl, N., Alimoghaddam, K., Ghavamzadeh. Evalation of arsenic trioxide treatment in acute promyelocytic leukemia cell line; NB4. Bone Marrow Transplantation, March 2006. 32st Annual Meeting of the European Group for Blood and Bone Marrow Transplantation; Hamburg, Germany, March 19–22, 2006.
1
10. Ghaffari, S.H., Jamialahmadi, A.H., Shayan-Asl, N., Alimoghaddam, K., Ghavamzadeh. Evaluation of Arsenic trioxide treatment in Acute Promyelocytic Leukemia (APL) cell line; NB4. 1st International Congress Of Cancer Genetics, Imam Hospital, Tehran, Iran. December 13-16, 2003.
د- سایر مقالات
• جامی الاحمدی، حمید؛ فاژ لامبدا (λ) و کاربردهای آن در مهندسی ژنتیک . خبرنامه مرکز تحقیقات ژنتیک،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال اول ، شماره چهارم، پاییز 1382 .
• جامی الاحمدی ،حمید، گل محمدی،علی اکبر، فارسی پیشه، ؛ غلامرضا ؛ ارزیابی آگاهی و نگرش کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی در خصوص HIV و ایدز. (رتبه سوم در همایش پلیس امنیت مردم-تابستان 86)
• جامی الاحمدی ،حمید، گل محمدی،علی اکبر، ارقامی،آرمان؛ بررسی توصیفی تحلیلی پرونده های کارکنان دارای طبقه سطح سلامتی 3 و 4 در معاونت بهداری فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی به منظور ارتقا و افزایش بهره وری سازمانی (رتبه دوم در همایش پلیس امنیت مردم-تابستان 86)
چاپ كتاب و نشریه:
• Jamialahmadi,H, et al., Biomaterials for vasculogenesis and angiogenesis,Elsivier(Woodhead Publishing), (2022). ISBN: 978-0-12-821867-9
•کتاب : فاژ لامبدا و کاربردهای آن در مهندسی ژنتیک، انتشارات ارسطو)چاپ و نشر ایران(، 1399 . شابک: 978-600-432-502-8
فعالیت و تهیه نشریات علمی)دانشکده علوم دانشگاه تهران( با عناوین پویش و جاده (80 – 1376)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *